EDU-INVEST Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3 (przy szkole)
05-506 Lesznowola

tel: 509 99 66 20
tel: 537 955 944

Program nauczania

Edukacja w naszym przedszkolu odbywa się w oparciu o “Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Jolanty Kopały i Elżbiety Tokarskiej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2022r.  
Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 803).
Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Zawiera istotne elementy w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole:

 • indywidualizację w pracy z dzieckiem (w odniesieniu do dziecka wymagającego wsparcia i dziecka zdolnego)
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom wymagającym pomocy specjalistów
 • współpracę z rodzicami.

Program ten obejmuje 17 ważnych obszarów, które ukierunkowują rozwój dziecka poprzez:

OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie poprzez poznawanie swoich mocnych i słabych stron;
 • uczenie postawy asertywnej w wyrażaniu własnego zdania i emocji;
 • poznanie sposobów racjonalnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych i zadaniowych;
 • budowanie systemu wartości uniwersalnych akceptowanych społecznie;
 • wyrobienie nawyku używania zwrotów grzecznościowych;
 • kształtowanie postawy empatycznej poprzez dostrzeganie potrzeb innych, akceptowanie kolegów takimi, jakimi oni są;
 • wdrażanie do podporządkowania się regułom obowiązującym w grupie;
 • nauka zgodnego współdziałania w zespole i nabywanie umiejętności negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.

OBSZAR 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych;
 • uczenie dbania o estetykę własnego wyglądu;
 • przyzwyczajanie do utrzymania w porządku rzeczy osobistych;
 • wdrażanie do zachowania ładu w najbliższym otoczeniu;
 • doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy.

OBSZAR 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności dzieci

 • nauka układania zdań i budowania dłuższych wypowiedzi;
 • doskonalenie mowy w zakresie poprawności artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalno-semantycznej oraz płynności wypowiedzi;
 • kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych oraz zwracania się wprost do rozmówcy;
 • uczenie sprawnego porozumiewania się z otoczeniem za pomocą werbalnych i pozawerbalnych środków wyrazu;
 • doskonalenie umiejętności opowiadania treści utworów literackich;
 • zachęcanie do podejmowania prób tworzenia własnych opowiadań.

OBSZAR 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 • − kształtowanie postawy gotowości do poznawania i działania;
 • − rozwijanie czynności umysłowych, takich jak porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie pojęć;
 • − nauka rozumienia przyczyn i podejmowania prób przewidywania skutków sytuacji obserwowanych w otoczeniu lub przedstawionych na ilustracjach;
 • − nabywanie umiejętności przewidywania skutków własnych działań;
 • − wdrażanie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach.

OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 • − kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się;
 • − doskonalenie sprawności ruchowej;
 • − wyrabianie nawyku aktywności ruchowej i odczuwania potrzeby podejmowania wysiłku fizycznego.

OBSZAR 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 • − uczenie bezpiecznego zachowania w przedszkolu i poza jego terenem;
 • − rozwijanie właściwej postawy wobec świata roślin i zwierząt;
 • − wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • − zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu drogowego.

OBSZAR 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

 • − stwarzanie okazji do uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych, pokazach filmowych i koncertach muzycznych;
 • − doskonalenie umiejętności dzielenia się wrażeniami z obejrzanych spektakli;
 • − rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez małe formy teatralne, odgrywania ról w scenkach i przedstawieniach;
 • − wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec)

 • − kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji muzycznej;
 • − dostarczanie pozytywnych emocji w kontaktach z muzyką oraz stwarzanie okazji do przeżywania muzyki;
 • − rozwijanie poczucia rytmu i poruszania się zgodnie z muzyką oraz nauka prostych układów tanecznych;
 • − nauka praktycznych umiejętności, takich jak śpiewanie i granie na instrumentach perkusyjnych.

OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

 • − kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej;
 • − wdrażanie do szanowania pracy kolegów i ich wytworów;
 • − doskonalenie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych;
 • − rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

OBSZAR 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań
technicznych

 • − szanowanie pracy ludzi wykonujących różne zawody;
 • − rozwijanie zainteresowania zdobyczami techniki;
 • − wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzi i urządzeń elektrycznych;
 • − pogłębianie zainteresowania światem społecznym i technicznym.

OBSZAR 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

 • − rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • − kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie, wyciągania i formułowania wniosków;
 • − nabywanie umiejętności właściwego zachowania się podczas występowania różnych zjawisk atmosferycznych i ubierania się stosownie do pogody.

OBSZAR 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 • − kształtowanie opiekuńczej postawy wobec świata zwierząt i roślin;
 • − uświadamianie roli przyrody w życiu człowieka;
 • − wyjaśnianie podstawowych zasad ochrony przyrody;
 • − wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

 • − nauka posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • − doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie własnych możliwości oraz ustalania wyniku dodawania i odejmowania w konkretnym działaniu;
 • − kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów według cech jakościowych i ilościowych, poznawanie i określanie równoliczności zbiorów;
 • − nabywanie orientacji w schemacie ciała, różnicowanie strony lewej i prawej;
 • − doskonalenie orientacji w przestrzeni, oraz umiejętności określania położenia przedmiotów i wskazywania kierunku.

OBSZAR 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 • − doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej;
 • − rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • − nauka rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu oraz kodowania wybranych treści za pomocą umownych znaków;
 • − rozbudzanie zainteresowania książką oraz czytaniem i pisaniem.

OBSZAR 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 • − wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych;
 • − budowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej, odnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • − przybliżanie historii i tradycji regionu;
 • − stwarzanie okazji do kontaktu z wytworami kultury i sztuki ludowej.

OBSZAR 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

 • − umożliwienie osłuchania się z językiem obcym nowożytnym;
 • – rozbudzanie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego nowożytnego;
 • – tworzenie fundamentu do dalszej nauki języka obcego nowożytnego poprzez uczenie podstawowych umiejętności językowych;
 • – zapoznanie ze słownictwem dotyczącym najbliższego świata dziecka oraz z prostymi strukturami pozwalającymi na komunikację w języku obcym nowożytnym.

OBSZAR 17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej, lub językiem regionalnym
dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym

 • − uwrażliwianie na różnorodność kulturową i językową;
 • – przybliżanie występujących we wspólnocie narodowej, etnicznej lub językowej, do której dzieci należą zwyczajów i tradycji związanych z uroczystościami czy świętami;
 • – kształtowanie poczucia tożsamości poprzez poznawanie przez dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – języka oraz symboli wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.

Treści programowe podzielono na trzy grupy:

 • dla dziecka najmłodszego
 • dziecka starszego
 • dziecka kończącego przedszkole.

EDU-INVEST Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3 (przy szkole)
05-506 Lesznowola

tel.: 509 99 66 20
tel.: 537 955 944